Kontaktman

Vi har ett kontaktmannasystem där varje länga har en kontaktman som en länk mellan styrelsen och de boende. Kontaktmannen byts varje år i turordning eller efter överenskommelse mellan de boende i längan.

Varje länga har en kontaktman som en länk mellan styrelsen och de boende. Kontaktmannen byts varje år i turordning eller efter överenskommelse mellan de boende i längan.

Kontaktmannen:

 • är längans representant vid kontaktmannamöten. Vid förhinder ska ersättare som kan representera längan vidtalas
 • samlar in frågor/synpunkter, som ska tas upp på kontaktmannamöten, från de övriga i längan
 • ser till att protokoll och andra handlingar skickas på cirkulation i längan
 • ansvarar för längans nyckel till samfällighetens gemensamma garage vid länga 11
 • ser vid ägarbyten till att uppgifter om bytet meddelas till kassören och sekreteraren.
  Uppgifter som ska lämnas är:
  1. ny adress till den som lämnat
  2. namn, telefonnummer och gärna e-postadress till de nyinflyttade
 • ska också se till att den nyinflyttade får information om de regler som gäller
 • samordnar arbetsinsatserna vid vår- och höststädning samt schemaläggning för arbetet inom längans skötselområde
 • lämnar kontaktmannapärmen och övrigt material till efterträdaren vid byte