Årsstämma

Årsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ och det viktigaste mötet för samfällighetens demokratiska beslutsfattande, därför är det viktigt att ni deltar.

Årsstämma hålls varje år under årets första tre månader och har bland annat till uppgift att:

  • godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning
  • anta verksamhetsplan och budget för kommande år
  • genomföra val av styrelse, revisorer och valberedning
  • behandla motioner från styrelsen och medlemmar