Trivselregler

För att vi alla som bor i området ska trivas krävs det att vi tar hänsyn till varandra och tänker på vad vi gör.

Tänk därför på:

 • att vara aktsam om föreningens egendom. Föreningens ekonomi är baserad på principen om självkostnad. Det innebär att vi alla har möjlighet att hålla nere kostnaderna genom att vårda vår gemensamma egendom och motverka skadegörelse
 • att det är allas vårt gemensamma ansvar att det är rent och snyggt i området

Förväntningar som medlem i Samfälligheten Grundet

Styrelsen vill att Du/Ni:

 • deltar på årsstämman
 • deltar på städdagarna och hjälps åt att hålla snyggt och fint i vårt område
 • är aktiv i samfällighetens arbete för att gemensamma beslut ska kunna fattas
 • betalar medlemsavgiften i tid
 • kontaktar styrelsen vid frågor och när eventuella problem uppstår inom samfälligheten
 • anmäler till styrelsen om ni flyttar från Kvarteret Grundet

Lagen

Kvarteret Grundet förvaltas utifrån ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter”.

Stadgar för Samfälligheten Grundet. Stadgar är de interna regler som gäller för föreningar eller stiftelser.

Våra stadgar reviderades i slutet av 2022. Beslut togs vid extra föreningsstämma 14/12.

Eftersom stadgar är mycket formella och svåra att ändra har vi valt att komplettera med ”Trivselregler” där styrelsen beslutar om de mer vardagsnära regler vi som boende har att förhålla oss till.

Till toppen ↑

Trafik och parkering

 • Respektera förekommande trafikskyltar och parkeringsföreskrifter.
 • Inom området är det enkelriktat och högsta tillåtna hastighet är 20 km/tim.
 • Gårdar och promenadvägar i området är inte avsedda för biltrafik. Där ska vara lugnt och säkert för lekande barn.
 • Ambulans eller brandkår måste kunna ta sig fram obehindrat. Det är tillåtet att köra till sitt hus för transport av tyngre och skrymmande saker, men i övrigt inte. Måste Du köra in på gården av dessa anledningar gäller bara av och pålastning d.v.s. ingen parkering.
 • Med tanke på trafiksäkerheten, främst för barnen i området, skall bilkörning på gårdar vara undantag och inte regel. Det är allas vår uppgift att svara för trafiksäkerheten.
 • Biltvätt är inte tillåtet inom området då detta strider mot de miljöregler som sätts upp av kommunen.
 • Ställ in bilen i garaget när den inte används. Numera när många har flera bilar blir det annars väldigt trångt på parkeringsplatserna.
 • Parkering får endast ske på markerad plats.
 • Långtidsuppställning är inte tillåten på de fria parkeringsplatserna.
 • Släpvagn är endast tillåtet att parkera tillfälligt under renovering, samt in- och utflyttning.
 • Parkering av större fordon som inte får plats på en parkeringsruta är inte tillåten. Parkering av exempelvis lastbilar kan inte erbjudas.
 • Försök undvika att ha bilen parkerad så att den står i vägen för snöröjningen. Om detta inte går att undvika ska fordonsägaren själv röja platsen.
 • För parkering av husvagnar och husbilar finns särskilda uppställningsplatser. För dessa utgår avgift. Uthyrning av dessa platser sköts av kassören.
 • Fordon som inte är i körbart skick får inte uppställas på parkeringsplatserna.
 • Bilägaren får inte utföra reparationer och underhållsarbeten som är störande eller medför risk för brand eller annan skada på fastighet eller annans egendom.

Till toppen ↑

Garage

 • El och byggnadsunderhåll betalas av samfälligheten, därför är det inte tillåtet att koppla in egen utrustning som t.ex. motor- och kupévärmare.

Till toppen ↑

Förråd

Belysning i förråden bekostas av samfälligheten. Därför får man inte koppla in andra elektriska apparater i förråden utan att först dra in egen elförsörjning till dessa. Samfälligheten har rätten att kontrollera att detta följs.

Till toppen ↑

Grönområden och planteringar

De gemensamma områdena är uppdelade i olika skötselområden som fördelats på längorna. De boende i längan är gemensamt ansvariga för att deras område sköts på ett bra sätt. Hur arbetet ska fördelas på medlemmarna i längan bestämmer dessa själva.

Till toppen ↑

Postlådor

 • Nyckelansvar ligger på fastighetsägaren.
 • Vid skada och nybeställning kontakta styrelsen.
 • Vid flytt från Backavägen är det inte okej att ta med postlådan.
 • Om Du önskar en ”Ingen reklam, tack!”-skylt kontakta styrelsen.
  Meddela då vilken fastighet det handlar om (siffra och bokstav).
 • Återlämna ”Ingen reklam, tack!”-skylten när Du önskar reklam igen. Skylten är rostfri och går därför att återanvända.

Till toppen ↑

Kontaktman

Varje länga har en kontaktman som en länk mellan styrelsen och de boende. Kontaktmannen byts varje år i turordning eller efter överenskommelse mellan de boende i längan.

Kontaktmannen:

 • är längans representant vid kontaktmannamöten. Vid förhinder ska ersättare som kan representera längan vidtalas
 • samlar in frågor/synpunkter, som ska tas upp på kontaktmannamöten, från de övriga i längan
 • ser till att protokoll och andra handlingar skickas på cirkulation i längan
 • ansvarar för längans nyckel till samfällighetens gemensamma garage vid länga 11
 • ser vid ägarbyten till att uppgifter om bytet meddelas till kassören och sekreteraren.
  Uppgifter som ska lämnas är:
  1. ny adress till den som lämnat
  2. namn, telefonnummer och gärna e-postadress till de nyinflyttade
 • ska också se till att den nyinflyttade får information om de regler som gäller
 • samordnar arbetsinsatserna vid vår- och höststädning samt schemaläggning för arbetet inom längans skötselområde
 • lämnar kontaktmannapärmen och övrigt material till efterträdaren vid byte

Till toppen ↑

Övrigt

 • Hundar och katter är naturligtvis välkomna men det är inte tillåtet att rasta dem inom området. Hundbajspåsar ska inte kastas i sopskåpen, utan läggs lämpligen i de hundlatriner som finns i anslutning till kvarteret, vid Backavägens vändplan och på Vasavägen mitt emot utfarten från Backavägen.
 • Snöskottning, sandning samt renhållning framför det egna huset tillhör underhållet av den egna fastigheten. Sand finns att hämta i ett antal lådor runt om i området. Tänk på att Du som fastighetsägare kan göras ansvarig för olyckor orsakade av halka framför ditt hus.

Till toppen ↑